Banner gb

Voorwaarden

In deze voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende overeenkomst, wordt verstaan onder:

 

a. Aanbieder: VakanShe

b. Reiziger: Iedere persoon die met de aanbieder een reisovereenkomst sluit en op reis gaat.

c. Uitvoerder: De reisorganisatie die de reizen, die aangeboden worden door VakanShe, op lokatie uitvoert.

d. Deelnemer: Een persoon die zich heeft ingeschreven volgens de voorwaarden en die participant is in een van de reizen die aangeboden wordt door de aanbieder.

e. Overeenkomst: Iedere overeenkomst, die tussen aanbieder en reiziger tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, waarbij de aanbieder zich tegenover de deelnemer verbindt en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

f. Prijs: De reissom voor de reis die overeengekomen is door de aanbieder en de afnemer als bedoeld in de reisovereenkomst.

 

Boeking en betaling

Een boeking is bevestigd na de aanbetaling van 25% van de prijs. De resterende 75% dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis te zijn overgemaakt.

Betaling kan geschieden op onze bankrekening

IBAN NL54 TRIO 0391004514

t.n.v. Sigrada VOF

v.d. Spiegellaan 23, 2101 BM Heemstede

o.v.v. naam, reis en datum van reis

 

Annulering

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per email of brief. Bij annulering brengt VakanShe de deelnemer de volgende kosten in rekening: annulering tot 8 weken voor vertrek: 25% van de reissom, tot 4 weken voor vertrek 50%, tot 2 weken voor vertrek 75% en tot 7 dagen voor vertrek 100%.

 

Reis & ongevallenverzekering

Een reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de prijs.

 

Verantwoordelijkheden

De aanbieder is verantwoordelijk voor een correcte boeking van de aangeboden reis overeenkomstig de in redelijkheid gewekte verwachtingen bij de reiziger. De aanbieder is niet verplicht enige schade ingevolge tekortkomingen aan de reiziger te vergoeden. Bij het vaststellen van eventuele tekortkomingen of schade voor de reiziger, is het aan de reiziger deze schade bij de aanbieder of de uitvoerder van de activiteit, nog tijdens de reis te melden.

 

De reiziger is verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde informatie voor een correcte boeking: juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, mobiel nummer en emailadres. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de reiziger een geldig reisdocument in haar bezit te hebben en de benodigde verzekeringen afgesloten te hebben.

 

VakanShe is niet verantwoordelijk voor:

Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door, of toe te schrijven aan de reiziger zelf, inbegrepen hierin is schade veroorzaakt door de gezondheidstoestand van de reiziger bij het aangaan van de overeenkomst. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Schade voortvloeiend uit annuleringen van bij de overeenkomst betrokken derden, zoals, maar niet beperkt door, wijzigingen of annuleringen van luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen, bus en taxi ondernemingen. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Enige schade of aanspraak op vergoeding, restitutie van de reissom, indien de reiziger bij een incident, niet over de verplichte reis en ongevallenverzekering zou blijken te beschikken. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Enige schade of aanspraak op vergoeding, restitutie van de reissom, indien de reiziger bij een incident, niet over verplichte reisdocumenten blijkt te beschikken. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Enige schade of aanspraak op vergoeding voor het verlies, beschadigen van bagage, of het verloren gaan van reisbescheiden en reisdocumenten. In deze gevallen kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Enige schade of aanspraak op vergoeding in het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvoorziene en abnormale omstandigheden die ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden voorkomen. Hieronder wordt verstaan o.a. politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, o ciele stakingen etc. In deze gevallen zijn de hieraan verbonden kosten en gevolgen, voor rekening van de reiziger en kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Opmerking: 

Door de aard van de aangeboden reizen is de uitvoerder gerechtigd van het aangeboden product af te wijken indien dat voor het goede verloop van de reis, of het belang van de groep gewenst is. Tevens is elke uitvoerder gerechtigd deelnemer(s) van verdere deelneming uit te sluiten, indien lichamelijke of geestelijke afwijkingen, of onvoldoende conditie van de reiziger, de voortgang van de activiteit ernstig zou belemmeren. In deze gevallen zijn de hieraan verbonden kosten en gevolgen, voor rekening van de reiziger en kan geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom worden gemaakt.

 

Indien een reiziger zelfstandig vrijwillig besluit het verblijf te beeindigen, kan de reiziger geen enkele aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van de reissom maken.

 

Identificatieplicht

De reiziger is tijdens alle reizen en het deelnemen aan alle activiteiten ten alle tijden verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen.